Centrum Transferu Wiedzy i Innowacji dla Sektora Usług
91 444 3115 | service.inter-lab@wzieu.pl
 


Pracownia Innoanaliz

Dzięki dostępowi do specjalistycznego oprogramowania w Pracowni Innoanaliz możliwe będzie praktyczne zapoznanie się z wyzwaniami stojącymi przed innowacyjnymi firmami we współczesnej gospodarce. Dotyczy to w szczególności analizy i optymalizacji procesów głównych i rozwojowych, podejmowania decyzji w warunkach niepewności i przy oddziaływaniu wielu zmiennych, pozyskiwania i oceny pomysłów dotyczących usprawnień pochodzących od zatrudnionych w firmach pracowników jak również od innych osób, np. klientów na całym świecie (tzw. crowdsourcing), a także analizy możliwych i efektywnych aliansów i pozyskanie partnerów strategicznych do realizowanych i planowanych działań biznesowych. W ramach procesu dydaktycznego studenci będą mogli także uczestniczyć w grze symulacyjnej, obrazującej ścieżki komercjalizacji nowych rozwiązań.
Wykorzystanie laboratorium umożliwi nie tylko upraktycznienie przekazywanej wiedzy w bezpiecznym środowisku, ale także będzie wspierało firmy w realizacji działań eksperymentalnych prowadzących do podniesienia innowacyjności. Będą oni mieli  bowiem możliwość symulacji konsekwencji swoich decyzji w wymiarze strategicznym, co ma znaczący wpływ na obniżenie poziomu ryzyka związanego z inwestycjami w innowacje. Ponadto będą mogli przekonać się jakie mechanizmy rządzą procesami komercjalizacji nowej wiedzy w różnych środowiskach, a nawet, przy pewnym poziomie otwartości, we współpracy z pracownikami naukowymi i studentami wypracować strategiczne ścieżki rozwoju, korzystając ze światowych doświadczeń zaimplementowanych w zakupionych systemach informatycznych. Wreszcie, dzięki temu zaangażowaniu, będą mogli na miejscu zapoznać się ze standardami realizacji działań rozwojowych funkcjonującymi na świecie, tzw. dobrymi praktykami. Celom naukowym, ale również biznesowym może służyć także zaawansowane oprogramowanie do analizy danych statystycznych oraz treści, dające potencjał szeroko zakrojonych analiz zależności, segmentacji, oraz wariantowania i symulacji na bazie istniejących lub pozyskanych danych oraz informacji jakościowych.              

Osoba do kontaktu:

dr Katarzyna Łobacz
Kierownik Laboratorium
mail: katarzyna.lobacz@wzieu.pl


© 2023 Service Inter-lab